ASSEMBLEA DEL CLUB

ASSEMBLEA DEL CLUB

El divendres 16 de gener es va celebrar la anual Assemblea General de Socis del Club. En aquesta reunió a la que hi van assistir unes ¾ parts dels associats, es va aprovar entre altres temes, la gestió de la Junta Directiva, la liquidació del Pressupost del 2013 i el Pressupost elaborats per aquest 2014.

Tanmateix es va actualitzar l’organigrama del Club amb les modificacions corresponents dels diferents òrgans i comissions de la estructura intern, així com que, per unanimitat, es va acordar adherir-se a la Taula d’Entitats de l’Assemblea Nacional de Catalunya.

Els associats

Són socis i sòcies de ple dret del Club, les persones físiques majors de 18 anys que han sol•licitat l’admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades per aquesta. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en presentar una sol•licitud d’admissió de la persona interessada mitjançant el formulari escrit, a la Junta Directiva, la qual prendrà l’acord d’admissió o no respecte del peticionari.

DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS

 • Participar amb veu i vot a l’Assemblea General.
 • Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern del Club,
  d’acord amb els estatuts.
 • Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals
  organitzades pel Club.
 • Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i
  proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest
  òrgan de govern.
 • Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de
  l’associació i, en particular, el dret de:
 • Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del
  nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden
  consultar els llibres de l’associació.
 • Ésser informades per la Junta Directiva, un cop convocada l’Assemblea i
  amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i
  rebre’n informació verbal durant la reunió.
 • Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern,
  si n’hi ha.

Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:

 • Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que
  estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o
  sòcia.
 • Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels
  òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les
  seves competències.
 • Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de
  participació en el òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
 • Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i
  notificar els canvis d’aquesta adreça.

La condició de soci o sòcia es perd:

 • Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.
 • Per sanció disciplinaria, fruït d’infracció disciplinaria prevista, acordada per
  la Junta Directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la
  corresponent incoació d’expedient disciplinari.
 • Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern
  competents.

CABM